Regulmin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Bieruniu. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy Bieruń.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bieruń.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

7. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

8. Cele Stowarzyszenia to:
1) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
2) działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na obywatela gospodarowania majątkiem publicznym;
3) podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji;
4) wspieranie wszelkich form porozumień środowisk lokalnych i opiniotwórczych na rzecz rozwoju samorządności;
5) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia;
6) ochrona środowiska; 7) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi;
8) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja;
9) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10) działalność wydawnicza;
11) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
12) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym poprzez świadczenie pomocy prawnej;
13) wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;
14) upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego;
15) wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej;
16) promocja i wspieranie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
4) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
5) monitorowanie działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki publiczne;
6) występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych;
7) przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej oraz prowadzenie strony internetowej;
9) podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
10) udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego;
11) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony;
12) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska;
13) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu;
14) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska;
15) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi;
16) przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe);
17) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami oraz innymi Stowarzyszeniami regionu;
18) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw;
19) wspieranie organizacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.

10. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która złoży pisemną deklarację członkowską i uchwałą Zebrania Członków zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

11. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

12. Członek obowiązany jest do:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek w kwocie 50zł miesięcznie, bądź wyższej zadeklarowanej w deklaracji przystąpienia.

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela;
2) wykluczenia przez Zebranie Członków:
• z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
• z powodu nie płacenia składek za okres dwóch miesięcy;
3) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
5) śmierci członka.

14. Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

15. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

16. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Zebranie Członków; 2) Przedstawiciel.

17. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

20. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby, na żądanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

21. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
1) ustalanie kierunków działania i rozwoju;
2) zwolnienie poszczególnych członków z obowiązku płacenia składek;
3) wybór i odwołanie Przedstawiciela;
4) przyjmowanie i odwoływanie członków;
5) uchwalanie zmian regulaminu;
6) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia;
7) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
8) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
9) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
10) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
11) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
12) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków. 23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;
2) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
3) zwoływanie zebrania członków.

24. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
5) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1) składek członkowskich;
2) dotacji;
3) darowizn;
4) zbiórek publicznych;
5) spadków, zapisów;
6) dochodów z majątku stowarzyszenia.

26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 

 

NAJNOWSZE:

2019-03-18
Witaj na stronie

Fatal error: Call to undefined function dodatki() in /page.php on line 38